Abdelli-Messaci Samira
Directrice de Recherche
Email : messaci@cdta.dz
Lien Google Scholar

 


Messaoud Aberkane Sabrina
Maître de Recherche A
Email : smessaoud@cdta.dz
Lien Google Scholar

 

 


Yahiaoui Kenza
Maître de Recherche A
Email : kyahiaoui@cdta.dz
Lien Google Scholar

 

 


Lafane Slimane
Maître de Recherche B
Email: slafane@cdta.dz
Lien Google Scholar

 

 


Smaali-Lafane Assia
Attachée de recherche
Email : asmaali@cdta.dz
Lien Google Scholar

 

 

 

 


Ait  Djafer Zouina Amina
Attachée de recherche
Email : zaitdjafer@cdta.dz
Lien Google Scholar

 


Malek Smail
Attaché d’ingénierie
Email: smalek@cdta.dz
Lien Google Scholar

 


Kaloune Samia Eps Brahimi
Ingénieur de recherche conseillé
Email : Skaloune@cdta.dz
Lien Google Scholar

 


Associé
Khereddine Abd El Yazid
Maître de Recherche A
Email : ykherreddine@cdta.dz
Lien Google Scholar